Roxasect Anti Muggen Stekker- Prallethrin - 30Ml

Roxasect

  • €10,99
Inclusief belasting.

Slechts 0 op voorraad!

Roxasect Anti-mug stekker - 1 stekker en 1 flesje 360 uur/30m2

Claims
Bestrijdt muggen effectief
Langdurige werking: 36 dagen

Samenstelling
Prallethrin 6.4 g/l (0,87%) v/w
Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% aromatische verbindingen

Gebruik
Controleer vooraf of het juiste voltage (230V) aanwezig is. Verwijder de draaidop van het flesje en draai het flesje in zijn geheel in de stekker totdat het flesje vast zit. Plaats de stekker in het stopcontact. De stekker kan, indien gewenst, 90 graden gedraaid worden. De rode schakelaar dient zich echter altijd aan de bovenkant te bevinden. De stekker moet met de schakelaar aan-en uitgezet worden. Overdag de stekker uitzetten. De stekker niet met natte handen of metalen voorwerpen aanraken en niet bedekken met een natte doek of ander materiaal. De stekker werkt in een ruimte van ongeveer 30m3. Niet gebruiken in slaapkamers van kinderen jonger dan 2 jaar

Bijzondere gevaren
Kan dodelijk zijn als de gif bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.

Overige waarschuwingen
Na inslikken: onmidddellijk een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum). GEEN BRAKEN opwekken. Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking/etiket ter beschikking houden. Achter slot bewaren.

Overige informatie
Voorkom lozing in het milieu. 
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.
Niet gebruiken in kleine ruimten.
Niet gebruiken in keukens of ruimten waar vloeistof wordt bereid en andere opslagruimten, om besmetting van voedsel te voorkomen.
Raak de stekker niet aan tijdens gebruik.
Raak ook de lont niet aan.
Dek de stekker niet af.
Was de handen na het hanteren van het product.
Breng de verdamper niet in contact met stoffen, papier of brandbare materialen.
De stekker mag alleen worden gebruikt in combinatie met een anti-mug stekker navulflacon van Roxasect.
Gebruik in combinatie met andere stoffen kan tot brand of vrijkomen van giftige stoffen leiden.

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van muggen in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen. De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen

EAN: 8711744034832