Muscle Ontopper

Muscle

  • €0,00
Inclusief belasting.

Slechts 83 op voorraad!

Mr Muscle® Kitchen & Bathroom Drain Gel is ontwikkeld voor een volledig verstopte afvoer. Het lost volledige verstoppingen op, dringt door in stilstaand water en heeft kracht van professioneel niveau. En een stuk goedkoper dan een loodgieter!
- Lost volledige verstoppingen op
- Dringt door in stilstaand water
- Professionele kracht

Ingredienten
<5% chloorbleekmiddelen, zeep amfotere oppervlakteactieve stoffen.

Gebruik
Lees de veiligheidsvoorschriften vóór u de dop verwijdert.
1. Verwijder de dop door deze omlaag te duwen en los te schroeven. Om de dop vast te draaien, omlaag duwen en stevig vastschroeven.
2. Draag beschermende handschoenen tijdens gebruik. Giet langzaam een halve fles in de gootsteen (als het water bijzonder langzaam wegstroomt of de afvoer volledig verstopt is, gebruik dan de hele fles). Veeg eventuele druppels van de fles en schroef de dop na gebruik weer vast.
3. Laat het product ten minste 15 minuten inwerken (voor het beste resultaat wacht u 30 minuten).
4. Spoel door met heet kraanwater, gedurende enkele minuten. Herhaal zo nodig stap 2-5.

Waarschuwing
Niet knijpen of hergebruiken, spetteren en/of gereedschap voor ontstoppen gebruiken. Voorzichtig openen. Niet gebruiken in toiletten of wasbakken met een afvalvernietiger. Vermijd gebruik op vergulde fittingen, versleten of beschadigd emaille of chroom. *getest in het laboratorium op badkamer verstoppingen (haar en zeep), voor hardnekkigere verstoppingen, langer in laten werken.

Bevat: natriumhypochloriet; natriumhydroxide; aminen C12-18-alkyldimethyl-, N-oxiden.
Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Rook niet inademen. Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Na inademing: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal mintuen; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Na inslikken: de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke regelgeving. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Gesloten verpakking op een koele plaats en rechtopstaand bewaren.