Hg Voegenreiniger Kant & Klaar

Hg Voegenreiniger Kant & Klaar

Hg

  • €4,95
Inclusief belasting.

Slechts 0 op voorraad!

HG voegenreiniger kant & klaar verwijdert sterke vervuiling van vrijwel alle voegen tussen wandtegels, vloertegels en bakstenen. Door de eigenschappen van dit product blijft de werking gedurende de inwerktijd en het naborstelen op hetzelfde krachtniveau actief, waardoor het een geweldig resultaat zal geven. HG voegenreiniger is ook verkrijgbaar in een concentraat variant. Blijft er gele of bruine vervuiling achter na het reinigen, dan is dat kalkaanslag en adviseren wij dit te verwijderen met HG professionele kalkaanslag verwijderaar. Voor het verwijderen van zwart uitgeslagen voegen in de badkamer, adviseren wij HG schimmelreiniger.

Ingredienten
bevat o.a. NTA (nitrilotriazijnzuur) en de zouten daarvan, anionogene
oppervlakteactieve stoffen, nietionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfonaten
< 5%

Gebruik
Voor gebruik de lock verwijderen. De nippel op de voorzijde indrukken en een kwartslag draaien.
De te reinigen voegen goed besproeien, dit enige minuten laten inwerken en vervolgens
de voegen met een borstel bewerken. Tot slot het losgekomen vuil met schoon, lauw
water opnemen en laten drogen.
Indien nodig de behandeling herhalen. Na gebruik de nippel weer een kwartslag terug draaien (blokkeerstand). Voegen in douchecabines en badkamers zijn vaak vervuild door kalkafzetting. In dat geval HG "kalkweg" gebruiken. Voor zwart uitgeslagen voegen (schimmel) HG "schimmel-, vocht- & weerplekkenreiniger" toepassen

Waarschuwingen
H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102- Buiten het bereik van kinderen houden. 
P280- Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.
P303+P361+P353- BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. 
P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310- Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. 
Bevat: natriumhydroxide EINECS: 215-185-5.